Podmienky

Všeobecné podmienky predaja

 • 1 Objednávky, ceny, platby, poštovné a dopravné náklady
 1. Objednávka je potvrdená po prijatí objednávky a/alebo prijatí platby vo výške 50% e-mailovou objednávkou a/alebo prijatím potvrdenia platby. Vyhradzujeme si právo odmietnuť žiadosť o nákup /objednávkový formulár v prípade dôvodných pochybností. Podľa našich všeobecných predajných podmienok sa výrobný proces výrobku začína prijatím zálohy vo výške 50% z kúpnej ceny výrobku. Čiastka zálohy je splatná do dvoch týždňov od podpisu kúpnej zmluvy alebo sa nezačne výrobný proces.
 2. Platba kúpnej ceny uvedenej v objednávke / objednávkovom formulári / faktúre musí byť uskutočnená výlučne na účet uvedený na faktúre. Odpočítavanie zliav je povolené len s predchádzajúcim a špeciálne písomným súhlasom.
 3. Zostávajúca platba vo výške 50% z kúpnej ceny musí byť pripísaná na bankový účet uvedený vo faktúre, pred odoslaním produktu z výroby. V prípade, že táto podmienka nie je splnená, výrobok neposielame alebo ho nedokončíme inštaláciou.
 • 2 Storno objednávky
 1. V prípade odstúpenia od zmluvy kupujúcim / kupujúcim pred dodaním tovaru si spoločnosť Cryoniq Ltd. ponecháva právo na 50% z celkovej kúpnej ceny ako náhradu nákladov, ktoré spoločnosti Cryoniq Ltd. vzniknú v dôsledku povahy na mieru. výrobku. Kupujúcemu / kupujúcemu bude akákoľvek prekročená čiastka prevedená späť na jeho účet. Po vykonaní bankového, lízingového alebo iného spôsobu financovania od spoločnosti Cryoniq Ltd. je potrebné predložiť písomný finančný záväzok banky alebo lízingovej spoločnosti.
 2. Na pokrytie výdavkov pre kupujúcich / kupujúcich špeciálne vyrobeným alebo upraveným tovarom je potrebné uhradiť platbu vo výške 100% kúpnej ceny do dvoch týždňov od splatnosti zmluvy. V prípade, že kupujúci / kupujúci zmluvu pred dodaním tovaru zruší, bude 90% z celkovej kúpnej ceny nahradených nákladov vzniknutých spoločnosti Cryoniq Ltd. a zvyšných 10% platby bude prevedených späť na kupujúci / kupujúci.
 3. Náklady na montáž a školenie sa účtujú jednotlivo z výrobku.
 4. Poštovné a dopravné náklady sú účtované jednotlivo z výrobku.
 • 3 Predložené dokumenty

Na všetky dokumenty poskytnuté v súvislosti s zadaním zákazky, ako sú výpočty, výkresy atď., Si vyhradzujeme vlastnícke právo a autorské právo. Tieto dokumenty nemusia byť poskytnuté tretím stranám, pokiaľ nedáme zákazníkovi náš výslovný písomný súhlas. Ak ponuku neprijmeme v lehote podľa § 1, tieto dokumenty nám musia byť ihneď vrátené.

 • 4 Vyrovnanie

The buyer / customer is entitled to compensation only if his counterclaims have been legally established or are undisputed. To exercise a lien, the buyer / customer is only insofar as his counterclaim is based on the same contractual relationship.

 • 5 Doručenie
 1. Začiatok dodacej lehoty predpokladá včasné a riadne splnenie záväzkov / platieb na strane kupujúceho / kupujúceho. Obrana voči porušeniu zmluvy je vyhradená.
 2. Hneď ako sa spoločnosť Cryoniq Ltd. a kupujúci dohodnú na dátume inštalácie, začnú sa prípravy na inštaláciu. Kupujúci/kupujúci zodpovedá za všetky náklady, ktoré vzniknú v dôsledku odkladu alebo zrušenia. To zahŕňa náklady, ktoré vznikli spoločnosti Cryoniq Ltd., vo forme nákladov na ubytovanie, dopravu a akékoľvek ďalšie výdavky súvisiace s pracovným zaradením alebo iným spôsobom spusteným, ako aj náklady, ktoré vznikli externým dodávateľom, ako sú bezpečnostní špecialisti alebo dusík dodávateľov.
 3. Ak kupujúci nedodrží prijatie alebo poruší iné povinnosti súvisiace so spoluprácou, sme oprávnení požadovať náhradu škody, ktorá nám tým vznikne, vrátane akýchkoľvek dodatočných výdavkov. Ďalšie nároky sú vyhradené. Kupujúci je zase oprávnený dokázať, že škoda v požadovanej výške nevznikla alebo je podstatne nižšia. Riziko náhodnej straty alebo náhodného znehodnotenia tovaru prechádza na kupujúceho v čase, v ktorom ho prijíma alebo prijíma.
 4. V prípade neúmyselného alebo z hrubej nedbalosti vyvolaného omeškania dodávky v rámci paušálnej náhrady do výšky 2% zmluvnej hodnoty, maximálne nie viac ako 10, budeme niesť zodpovednosť za každý celý týždeň omeškania. % hodnoty zmluvy.
 5. Ostatné právne nároky a práva kupujúceho / kupujúceho z dôvodu omeškania dodávky zostávajú nedotknuté.
 • 6 Vyhradenie titulu
 1. Ponecháme si vlastníctvo dodaného tovaru až do úplného zaplatenia všetkých nárokov podľa dodávateľskej zmluvy.
 2. Zákazník je povinný, pokiaľ na neho ešte nebolo prevedené vlastnícke právo k nehnuteľnosti, zaobchádzať s tovarom opatrne. Zákazník je predovšetkým povinný a predovšetkým súhlasí s tým, že ich primerane na vlastné náklady poistí na pôvodnú hodnotu proti poškodeniu požiarom, vodou a krádežou. Ak sa vykonávajú údržbárske a kontrolné práce, kupujúci ich vykoná na vlastné náklady. Pokiaľ nedošlo k prevodu vlastníctva, kupujúci nás musí okamžite písomne upozorniť, ak dôjde k zaisteniu dodaného tovaru alebo v prípade iného zásahu tretích osôb do našej strany. Ak nám tretia strana nemôže nahradiť súdne a mimosúdne trovy konania, za vzniknutú stratu zodpovedá zákazník.
 • 7 Rôzne
 1. Táto zmluva a všetky právne vzťahy podliehajú zákonom Spojeného kráľovstva.
 2. Pokiaľ by niektoré ustanovenie zmluvy so zákazníkom bolo alebo sa stalo celkom alebo čiastočne neplatným, vrátane týchto všeobecných obchodných podmienok, platnosť zostávajúcich ustanovení nie je dotknutá. Akékoľvek úplne alebo čiastočne neplatné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktorého hospodársky úspech sa čo najviac približuje neplatnému ustanoveniu. To isté platí v prípade zmluvných medzier.

Všeobecné podmienky služby

 • 1 Záruka
 1. V prípade zjavných chýb po inštalácii nás musí kupujúci / kupujúci písomne kontaktovať do 2 týždňov od doručenia výrobku.
 2. Kupujúci / zákazník má právo na opravu. Môžeme však na základe preferencie kupujúceho / zákazníka poskytnúť zmeny a doplnky, ktoré môžu byť odmietnuté, v prípade, že sú možné len s neprimeranými nákladmi a inými druhmi plnenia bez výrazných nevýhod pre kupujúceho / kupujúceho. V rámci všetkých doplnkových služieb je vylúčené zníženie kúpnej ceny alebo zrušenie zmluvy kupujúcim / zákazníkom. Ak naša služba zlyhá alebo sme odmietli následné plnenie, môže kupujúci / zákazník požadovať alebo odstúpiť od zmluvy (zníženie) požadovať zníženie kúpnej ceny.
 3. Pre kupujúceho / zákazníka (zhotoviteľa) je záručná doba založená na zakúpených službách. V prípade záruky na službu je záruka účinná do 24 mesiacov od dodania tovaru.
 • 2 Špecifikácia záruky pri výmene dielov – 24 Mesiacov

Riešenie problémov technikom vymenovaným spoločnosťou Cryoniq Ltd. v prípade problémov s údržbou prebieha do 12 hodín, ak sa problém oznámi prostredníctvom telefónu, urýchľuje sa riešenie problémov. Riešenie problémov vyžaduje aktívnu komunikáciu zákazníka s naším servisným technikom (Skype, telefón, e -mail), ktorá obsahuje obrázky a videá problému a úplný popis problému v e -mailovej forme (či už je problém dlhodobý, krátkodobý alebo nedávny) ). Výsledky a zistenia vykonané prostredníctvom riešenia problémov s naším technikom sú uzatvorené ASAP a je určené riešenie podľa našich pokynov. V závislosti od potrieb prepravy je potom chybný komponent bezplatne odoslaný poštou na adresu inštalácie.

 • 3 Špecifikácia záruky na servis stroja – 24 mesiacov

Riešenie problémov technikom vymenovaným spoločnosťou Cryoniq Ltd. v prípade problémov s údržbou prebieha do 12 hodín, ak sa problém oznámi prostredníctvom telefónu, urýchľuje sa riešenie problémov. Riešenie problémov vyžaduje aktívnu komunikáciu zákazníka s naším servisným technikom (Skype, telefón, e -mail), ktorá obsahuje obrázky a videá problému a úplný popis problému v e -mailovej forme (či už je problém dlhodobý, krátkodobý alebo nedávny) ). Výsledky a zistenia vykonané prostredníctvom riešenia problémov s naším technikom sú uzavreté do 24 hodín a je určené riešenie podľa našich pokynov.

Podmienky záruky

– V prípade manipulácie s vnútorným mechanizmom, zmien na elektrickom vedení alebo nesprávneho použitia stroja s jasným úmyslom zaniká s okamžitou platnosťou záruka na servis.

Všeobecné prevádzkové podmienky

Všeobecné pravidlá a podmienky/predpoklady pre bezpečnú inštaláciu a prevádzku CRYO XC ™.

Požiadavky na miestnosť Cryosauna/centrum kryoterapie

 1. Tekutý dusík

Kryosauna ako súčasť každodenných procedúr vyžaduje spotrebný materiál vo forme tekutého dusíka. Dusík v tekutej forme nám poskytuje atribúty, ktoré umožňujú aplikáciu kryoterapie v efektívnej a bezpečnej forme v kontrolovanom prostredí, akým je náš Cryosauna CC. Rozumie sa, že dusík je inertný plyn a v okolitom vzduchu ho nemožno rozpoznať, či už videním, dotykom alebo čuchom. Táto skutočnosť stanovuje potrebu bezpečnostných opatrení/požiadaviek, ktoré je potrebné uplatniť v miestnosti s kryosaunou a skladovaným tekutým dusíkom, než sa stanú vhodnými na prevádzku kryosauny na báze kvapalného dusíka. Správne bezpečnostné opatrenia tiež patria medzi predpoklady dodávateľov kvapalného dusíka pre všetky miesta, ktoré sa pokúšajú nainštalovať jednotku na báze LN2.

– Riziká a riziká – Zadusenie; nedostatok kyslíka v okolitom vzduchu

 1. Izba

Kryosauna musí byť inštalovaná v miestnosti s vetraním, ktoré zaisťuje 6 výmen objemu vzduchu v miestnosti v priebehu jednej hodiny. Zahŕňa to ventilačný systém, ktorý odsáva vzduch v spodnej časti miestnosti (blízko úrovne podlahy), ako aj systém, ktorý poskytuje prítok čerstvého vzduchu, a to buď vstupom zo susednej miestnosti v prípade, že sa kryo miestnosť nachádza vo vnútri budovy alebo vzduch musí byť nasávaný zvonku dovnútra, aby bol zabezpečený konštantný prúd čerstvého vzduchu.

Miestnosť, kde je jednotka nainštalovaná, vyžaduje monitor kyslíka, ktorý musí byť neustále v prevádzke. V prípade, že kyslíkový monitor začne vydávať poplach, z miestnosti je potrebné vyjsť a otvoriť vzduchové cesty, aby bolo možné vymeniť vzduch.

– Riziká a nebezpečenstvá – Miestnosti v suterénoch sa neodporúčajú používať na inštaláciu kryosauny. V prípade, že je Cryosauna inštalovaná v suteréne alebo nízko položenej miestnosti, je kritická inštalácia ventilačného systému s potrebnými metrikami výmeny vzduchu a ak miestnosť nespĺňa tieto požiadavky, potom kryoterapeutickú jednotku nie je možné v takom prípade nainštalovať miestnosť.

 1. Prenosová hadica

Prenosová hadica používaná na prenos medzi tlakovou nádržou a kryosaunou je v ideálnom prípade vákuová plášťová (izolovaná) hadica, ktorá poskytuje bezpečnosť používateľom kryosauny, pretože nemrzne, a preto nemôže ohroziť obsluhu pracujúcu s nádržami s dusíkom. studené popáleniny. Vákuová plášťová hadica je najbezpečnejšou alternatívou, pretože má ochrannú vrstvu vo forme vákua obklopujúceho prietokové potrubie. V prípade, že je prenosovou hadicou pravidelná pancierová plášťová hadica alebo pravidelné potrubie, ktoré zamrzne cez povrch, potom by mala byť použitá ochrana proti dotyku.

Pri práci s tlakovou nádržou sú potrebné ochranné rukavice a okuliare.

– Riziká a riziká – Popáleniny za studena

 1. Elektrina

Kryosauna musí byť pripojená k vyhradenému elektrickému obvodu v budove. Na správnu funkciu jednotka vyžaduje istič C16.

V prípade problémov s elektrickou energiou jednotka obsahuje vypínač núdzového zabitia.

– Riziká a riziká – Úraz elektrickým prúdom; poškodené súčiastky, poškodený elektrický obvod

Prevádzka a používanie kryosauny

 1. Operátor

– Všetci budúci operátori sú povinní absolvovať školenie s vyškoleným odborníkom/zástupcom výrobcu výrobku alebo iným povereným zástupcom na trhu. Prevádzkovateľ získa osvedčenie na používanie zariadenia na kryoterapiu vyrábaného a distribuovaného spoločnosťou Cryoniq alebo zástupcom na danom trhu.

– Prevádzkovateľ musí informovať pacienta o kontraindikáciách použitia celotelovej kryoterapie a vstupu do kryosauny. Ak pacient nedodržiava kontraindikácie alebo lekár pacienta odporučil pacientovi, aby sa zdržal používania kryoterapie, nemali by pokračovať. Prevádzkovateľ požaduje, aby každý pacient, ktorý si želá vstúpiť do kryosauny, podpísaním výnimky dodržal pravidlá používania.

– Na používanie kryosauny je potrebný neustále prítomný operátor a kryosaunu nemôže nikdy ovládať ani používať jedna osoba. Operátor, či už vo verejnom alebo súkromnom prostredí, musí dohliadať na postup a pohodu pacienta.

– Pred začatím relácie sa zdvihne pacient na priradenú úroveň s ramenami pacienta do 5 cm od horného okraja kabíny.

– Operátor zaručuje, že pacient má v kryosaune vždy nasadený bezpečnostný obojok, ochranné topánky a rukavice.

 1. Používateľ

– Z bezpečnostných dôvodov musí pacient v kryosaune vždy používať bezpečnostný obojok, ochranné topánky a rukavice.

– Bezpečnostný golier umožňuje klientovi nechať hlavu v okolitom vzduchu v miestnosti, aby sa vylúčil akýkoľvek kontakt s výparmi dusíka.

– V prípade núdzových alebo technických problémov treba stlačiť núdzové tlačidlo a operátor aj pacient musia čo najrýchlejšie opustiť miestnosť.

– Kryoterapia by sa nikdy nemala cítiť nepríjemne, preto v prípade, že pacient začne cítiť, že chlad v kabíne pacienta je nepríjemný, alebo ak má pocit pálenia, musí o tom informovať operátora, v takom prípade musí sedenie rýchlo zastaviť a vyjdite z kryosauny. Klient môže ľahko opustiť kabínu otvorením dverí.

 1. Protokol Cryosauna

– Kryosauna má podrobnú databázu krokov vykonaných operátorom kryosauny, ktorá poskytuje dôkladný prehľad o všetkých akciách, ktoré boli ručne alebo automaticky upravené na zariadení. Tomu hovoríme denník. Protokol poskytuje výrobcovi presnú metriku používania jednotky, technickú diagnostiku, ako aj vzorce sušenia a štatistiky relácií.