Zásady ochrany osobných údajov

Táto aplikácia zhromažďuje niektoré osobné údaje od svojich používateľov.

Prevádzkovateľ a vlastník údajov

CRYONiQ Ltd.
181. Manchester Road
Altrincham
United Kingdom
WA14 5NT

Kontaktný e -mail majiteľa: support@cryoniq.com

Typy zhromaždených údajov

Medzi typy osobných údajov, ktoré táto aplikácia zhromažďuje sama alebo prostredníctvom tretích strán, patria: Cookies a údaje o použití.

Ostatné zhromaždené osobné údaje môžu byť popísané v iných častiach týchto zásad ochrany osobných údajov alebo v špeciálnom vysvetľujúcom texte v kontexte so zhromažďovaním údajov.
Osobné údaje môžu byť poskytnuté Užívateľom voľne, alebo môžu byť automaticky zhromažďované pri používaní tejto Aplikácie.
Akékoľvek používanie súborov cookie – alebo iných sledovacích nástrojov – touto aplikáciou alebo vlastníkmi služieb tretích strán používaných touto aplikáciou, pokiaľ nie je uvedené inak, slúži na identifikáciu používateľov a zapamätanie si ich preferencií, a to výlučne na účely poskytovania služby požadovanej používateľ.
Neposkytnutie určitých osobných údajov môže znemožniť tejto aplikácii poskytovať svoje služby.

Používatelia sú zodpovední za akékoľvek osobné údaje tretích strán získané, zverejnené alebo zdieľané prostredníctvom tejto aplikácie a potvrdzujú, že súhlasia s poskytnutím údajov vlastníkovi s treťou stranou.

Spôsob a miesto spracovania údajov

Spôsoby spracovania

Správca údajov spracúva údaje užívateľov správnym spôsobom a prijme primerané bezpečnostné opatrenia, aby zabránil neoprávnenému prístupu, zverejneniu, úprave alebo neoprávnenému zničeniu údajov.
Spracovanie údajov sa vykonáva pomocou počítačov a/alebo nástrojov podporujúcich IT, podľa organizačných postupov a režimov, ktoré striktne súvisia s uvedenými účelmi. Okrem správcu údajov môžu byť v niektorých prípadoch k údajom prístupné aj určité typy zodpovedných osôb zapojených do prevádzky stránok (správa, predaj, marketing, právne služby, správa systému) alebo externé strany (ako napríklad tretia strana). poskytovatelia technických služieb, správcovia pošty, poskytovatelia hostingu, IT spoločnosti, komunikačné agentúry) vymenovaní v prípade potreby za spracovateľov údajov vlastníkom. Aktualizovaný zoznam týchto strán si môžete kedykoľvek vyžiadať od správcu údajov.

Miesto

Údaje sa spracúvajú v prevádzkových kanceláriách prevádzkovateľa údajov a na akýchkoľvek iných miestach, kde sa nachádzajú strany zúčastnené na spracúvaní. Ak potrebujete ďalšie informácie, kontaktujte správcu údajov.

Doba platnosti

Údaje sú uchovávané po dobu potrebnú na poskytnutie služby požadovanej používateľom alebo uvedenú na účely uvedené v tomto dokumente, pričom používateľ môže kedykoľvek požiadať, aby prevádzkovateľ údaje pozastavil alebo odstránil.

Použitie zhromaždených údajov

Údaje týkajúce sa používateľa sú zhromažďované za účelom umožnenia vlastníkovi poskytovať svoje služby a tiež na nasledujúce účely: analytika.

Osobné údaje použité na každý účel sú uvedené v konkrétnych častiach tohto dokumentu.

Podrobné informácie o spracovaní Osobných údajov

Osobné údaje sú zhromažďované na nasledujúce účely a pomocou nasledujúcich služieb:

 • Analytika

  Služby obsiahnuté v tejto časti umožňujú vlastníkovi monitorovať a analyzovať webovú návštevnosť a je možné ich použiť na sledovanie správania používateľa.

  Google Analytika (Google Inc.)

  Google Analytika je služba webovej analýzy poskytovaná spoločnosťou Google Inc. („Google“). Spoločnosť Google používa zhromaždené údaje na sledovanie a skúmanie používania tejto aplikácie, na prípravu správ o svojich aktivitách a ich zdieľanie s inými službami Google.
  Spoločnosť Google môže použiť zhromaždené údaje na kontextualizáciu a prispôsobenie reklám svojej vlastnej reklamnej siete.

  Zhromaždené osobné údaje: Cookies a údaje o použití.

  Miesto spracovania: USA– Zásady ochrany osobných údajovhttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en’})” target=”_blank”>Opt Out

  Google Analytika s anonymizovanou IP (Google Inc.)

  Google Analytika je služba webovej analýzy poskytovaná spoločnosťou Google Inc. („Google“). Spoločnosť Google používa zhromaždené údaje na sledovanie a skúmanie používania tejto aplikácie, na prípravu správ o svojich aktivitách a ich zdieľanie s inými službami Google.
  Spoločnosť Google môže použiť zhromaždené údaje na kontextualizáciu a prispôsobenie reklám svojej vlastnej reklamnej siete.
  Táto integrácia služby Google Analytics anonymizuje vašu IP adresu. Funguje to tak, že sa skrátia IP adresy používateľov v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch bude úplná adresa IP odoslaná na server Google a skrátená v rámci USA.

  Miesto spracovania: USA – Zásady ochrany osobných údajovhttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en’})” target=”_blank”>Opt Out

Ďalšie informácie o zbere a spracovaní údajov

Právne kroky

Osobné údaje Používateľa môžu byť použité na právne účely Správcom údajov, na súde alebo vo fázach vedúcich k možným právnym krokom vyplývajúcim z nesprávneho používania tejto Aplikácie alebo súvisiacich služieb.
Užívateľ prehlasuje, že si je vedomý toho, že od správcu údajov môže byť požadované, aby na žiadosť orgánov verejnej moci odhalil osobné údaje.

Dodatočné informácie o osobných údajoch používateľa

Okrem informácií obsiahnutých v týchto zásadách ochrany osobných údajov môže táto Aplikácia poskytovať Užívateľovi na požiadanie ďalšie a kontextové informácie týkajúce sa konkrétnych služieb alebo zhromažďovania a spracúvania Osobných údajov.

Protokoly systému a údržba

Na účely prevádzky a údržby môže táto aplikácia a akékoľvek služby tretích strán zhromažďovať súbory, ktoré zaznamenávajú interakciu s touto aplikáciou (systémové denníky) alebo na tento účel použiť iné osobné údaje (napríklad adresu IP).

Informácie, ktoré tieto zásady neobsahujú

Bližšie informácie o zbere alebo spracovaní Osobných údajov môžete kedykoľvek požadovať od Prevádzkovateľa. Pozrite sa na kontaktné informácie na začiatku tohto dokumentu.

Práva Užívateľov

Užívatelia majú právo kedykoľvek vedieť, či sú ich osobné údaje uložené, a môžu sa obrátiť na správcu údajov, aby sa dozvedeli o ich obsahu a pôvode, overili si správnosť údajov alebo požiadali o ich doplnenie, zrušenie, aktualizáciu alebo opravu. , alebo na ich transformáciu do anonymného formátu alebo na zablokovanie akýchkoľvek údajov uchovávaných v rozpore so zákonom, ako aj na odmietnutie ich zaobchádzania z akýchkoľvek a všetkých legitímnych dôvodov. Žiadosti je potrebné zaslať správcovi údajov na vyššie uvedené kontaktné informácie.

Táto aplikácia nepodporuje požiadavky „Nesledovať“.
Ak chcete zistiť, či niektorá zo služieb tretích strán, ktoré používa, plní požiadavky „Nesledovať“, prečítajte si ich zásady ochrany osobných údajov.

Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

Správca údajov si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonať zmeny v týchto zásadách ochrany osobných údajov oznámením svojim používateľom na tejto stránke. Dôrazne sa odporúča často kontrolovať túto stránku s odkazom na dátum poslednej úpravy uvedený v spodnej časti. Pokiaľ Užívateľ namieta voči akejkoľvek zo zmien Zásad, Užívateľ musí prestať používať túto Aplikáciu a môže požiadať, aby Prevádzkovateľ odstránil Osobné údaje. Pokiaľ nie je uvedené inak, vtedy platné zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetky osobné údaje, ktoré má správca údajov o používateľoch.

Informácie o týchto zásadách ochrany osobných údajov

Za tieto zásady ochrany osobných údajov, pripravené z modulov poskytnutých spoločnosťou Iubenda a hostených na serveroch spoločnosti Iubenda, zodpovedá správca údajov.

Definície a právne odkazy

Osobné údaje (alebo údaje)

Akékoľvek informácie týkajúce sa fyzickej osoby, právnickej osoby, inštitúcie alebo združenia, ktoré je alebo je možné identifikovať, a to aj nepriamo, odkazom na akékoľvek iné informácie vrátane osobného identifikačného čísla.

Údaje o použití

Informácie automaticky zhromažďované z tejto Aplikácie (alebo služieb tretích strán zamestnaných v tejto Aplikácii), ktoré môžu zahŕňať: IP adresy alebo názvy domén počítačov používaných Užívateľmi, ktorí túto Aplikáciu používajú, adresy URI (Uniform Resource Identifier), čas žiadosti, spôsob použitý na odoslanie požiadavky na server, veľkosť súboru prijatého ako odpoveď, číselný kód udávajúci stav odpovede servera (úspešný výsledok, chyba atď.), krajinu pôvodu, funkcie prehliadača a operačného systému využívaného Používateľom, rôzne časové údaje na jednu návštevu (napr. čas strávený na každej stránke v rámci Aplikácie) a podrobnosti o ceste, ktorou sa Aplikácia uberá, so špeciálnym odkazom na postupnosť stránok navštívené a ďalšie parametre o operačnom systéme zariadenia a/alebo IT prostredí Užívateľa.

Používateľ

Fyzická osoba používajúca túto Aplikáciu, ktorá sa musí zhodovať s alebo musí byť autorizovaná Dotknutou osobou, ktorej sa Osobné údaje týkajú.

Subjekt údajov

Právnická alebo fyzická osoba, na ktorú sa Osobné údaje vzťahujú.

Spracovateľ údajov (alebo správca údajov)

Fyzická osoba, právnická osoba, verejná správa alebo iný orgán, združenie alebo organizácia oprávnená správcom údajov spracúvať osobné údaje v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

Správca údajov (alebo vlastník)

Fyzická osoba, právnická osoba, verejná správa alebo akýkoľvek iný orgán, združenie alebo organizácia s právom, tiež spoločne s iným správcom údajov, rozhodovať o účeloch a spôsoboch spracovania osobných údajov a použitých prostriedkoch vrátane bezpečnostné opatrenia týkajúce sa prevádzky a používania tejto Aplikácie. Prevádzkovateľ údajov, ak nie je uvedené inak, je vlastníkom tejto aplikácie.

Táto aplikácia

Hardvérový alebo softvérový nástroj, pomocou ktorého sa zhromažďujú osobné údaje používateľa.

Cookies

Malý kus údajov uložený v zariadení Užívateľa.


Právne informácie

Oznámenie pre európskych používateľov: toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov bolo pripravené za účelom splnenia povinností podľa čl. 10 smernice ES č. 95/46/ES a podľa ustanovení smernice 2002/58/ES, revidovanej smernicou 2009/136/ES, o cookies.

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa týkajú výlučne tejto Aplikácie.

Posledná aktualizácia: 1. júla 2017